MS SQL

 • Zadanie 5

  Utwórz kwerendę, która policzy, ile jest niepowtarzających się imion. Zadanie rozwiąż na co najmniej dwa sposoby. Baza: AdventureWorks2012, Tabela: Person.Person,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 4

  Korzystając z widoku Sales Totals by Amount, utwórz zapytanie, które zwróci nazwę firmy, numer zamówienia, wartość zamówienia, procentowy udział zamówienia…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 3

  Wcielmy w życie zasadę Pareto (zasada 80/20). Mówi ona, że tylko ok. 20% klientów firmy odpowiada za ok. 80% jej…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 2

  Policz, ile w firmie pracuje kobiet, a ilu mężczyzn. Wynik podaj również w procentach. Baza: AdventureWorks, Tabela: HumanResources.Employee, Kolumny: Gender,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 1

  Wybierz wszystkich klientów, którzy zamówili produkty o id 1 i 55. Zadanie rozwiąż na dwa sposoby. Baza: Northwind, Tabele: dbo.Order…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 7

  Całą zawartość tabeli dbo.Employees (baza Northwind) przekopiuj do dbo.Emp1 (za pomocą polecenia SELECT INTO). W dalszej części modyfikujemy tabelę dbo.Emp1.…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 6

  Utwórz tabelę (u mnie nazywa się Tab1) zawierającą trzy kolumny: id (będącą identyfikatorem, zaczynającym od wartości 1 z inkrementacją o…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 5

  Utwórz sekwencję (dbo.MySequence) typu INT, o wartości minimalnej 1, z inkrementacją o 1. Utwórz tabelę (dbo.Zabawki) zawierającą kolumny: ID (INT,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 4

  Skopiuj tabelę dbo.Orders za pomocą SELECT INTO (tworząc tabelę dbo.Ord2). Tabeli dbo.Ord2 przypisz klucz główny na kolumnie OrderID Dodaj kolumnę…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 3

  Utwórz tabelę ProductDiscount (ProductID, UnitPrice, Discount). Klucz główny ustaw na ProductID, a pole Discount domyślnie ma wartość 0. Utwórz również…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 2

  Stwórz tabelę zawierającą pola: Imię, Nazwisko, Pesel, Data, gdzie Pesel będzie kluczem głównym; żadne z pól nie może być puste,…

  Czytaj wiecej...
 • Zadanie 1

  Zróbmy sobie symulację banku (mocno uproszczoną). Stwórz tabelę Bank_klienci, zawierającą pola ID (typ identity, primary key), imię, nazwisko, miasto. Stwórz…

  Czytaj wiecej...
Back to top button